OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

 

BUČI

 

 

Naše projekty

 

Projekt OPPA - Praha:  CZ.2.17/2.1.00/32282 Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trřestu odnětí svobody žijících na území MČ Praha 3 za účelem jejich snazšího začlenění na trh práce

 

Projekt OPLZZ  - Zlínský kraj: CZ1.04/3.3.05/68.00097 Práce je příležitost pro budoucnost

 

 

 

Projekt Návrat do práce

 

AKTIVITY A PRÁCE S CÍLOVOU SKUPINOU

 

 

 

Aktivita č… 1

MOTIVAČNÍ PROGRAM

Obsah aktivity                

Obsahem aktivity byla příprava a realizace motivačního programu pro účastníky projektu. Tento program se skládal z motivačního kurzu o délce 40 hodin, jehož účelem bylo připravit účastníky na následné profesní vzdělávání a vrátit jim sebedůvěru a schopnost převzít svůj vývoj do vlastních rukou, doprovázeného individuálními konzultacemi a poradenstvím včetně modelového testu – analýzy osobnosti s cílem identifikovat předpoklady pro budoucí profesní vzdělávání.

Popis aktivity

Na začátku aktivity proběhla s účastníky informativní schůzka, během které došlo k seznámení s účastníky, předání nezbytných informací a k zápisu – rozřazení do jednotlivých budoucích profesních kurzů. Zároveň byl dohodnut mechanismus a způsob realizace motivačního kurzu (plán schůzek, příprava, domácí cvičení). Byly také zodpovězeny všechny otázky účastníků ohledně obsahu i organizace aktivity.

Následně byl zahájen vlastní motivační program. Jednotlivá setkání pobíhaly v prostorách již nasmlouvaného partnera profesního vzdělávání – autoškoly, která projevila projektovému týmu velkou vstřícnost a umožnila bezproblémové konání všech setkání, která by bylo velmi obtížné zajistit jinde vzhledem k velmi krátkému časovému termínu.

Obsahem programu byly komunikační a prezentační dovednosti, které pak následně byly aplikovány při tvorbě vlastního životopisu a motivačního dopisu pro použití při odpovědích na nabídky zaměstnání. Druhou významnou částí programu byl test osobnosti, který si účastníci sami vyhodnotili a který jim ukázal, jak jsou vnímáni ostatními osobami. Poslední částí programu byl rozvoj individuální motivace a sebemotivace s cílem připravit účastníky na další vzdělávání i zaměstnání.

Průběh aktivity

Vzhledem k časovým možnostem a termínům, kdy byly volné prostory v autoškole, celý program probíhal formou večerních tříhodinových setkání. V zájmu úspory času byla přijata forma individuální domácí přípravy včetně vypracování domácích cvičení (podklad pro životopis, motivační dopis), která byla pak následně během setkání diskutována, kontrolována a vyhodnocována. Tímto postupem se podařilo nejen včas dokončit motivační program, ale i včas zahájit všechny programy profesního vzdělávání a dodržet jejich předepsanou délku do oficiálního konce projektu.

Čemu aktivita napomohla

Hlavním cílem aktivity bylo pomoci motivovat účastníky v oblasti osobního rozvoje a připravit je na úspěšné absolvování profesního vzdělávání. Tohoto cíle bylo dosaženo. Napomohly mu i individuální konzultace s uchazeči během motivačního programu, které upřesnily jejich zájem o konkrétní profesi, s ní spojený rekvalifikační kurz i jejich vzdělávací a studijní předpoklady (zde pomohlo vyhodnocení testu osobnosti).

Hodnocení klientů aktivity

Všichni klienti aktivity (účastníci projektu) k motivačnímu kurzu přistoupili aktivně a se zájmem. Projektovému týmu se podařilo nastolit pracovní atmosféru a probudit zájem účastníků především zábavnou formou programu i jednotlivých jeho aktivit (například komunikační cvičení – hry). Je třeba však říci, že to nebylo stoprocentní – někteří účastníci o práci v projektu neprojevili zájem ani iniciativu. Ti však do motivačního programu vůbec nenastoupili, a proto neměli negativní vliv na ostatní a rovněž to nebylo na závadu úspěšné realizaci programu.

Na co si dát pozor(klady a zápory)

Klady: Při práci s touto cílovou skupinou je třeba vždy jasně, konkrétně a srozumitelně stanovit její cíle včetně širšího (perspektivního) cíle, který celou účast klienta v projektu završí (zde to byl nástup do zaměstnání podle jeho přání). Jestliže mají účastníci tento cíl neustále před sebou, je to jejich hlavní motivace. V takovém případě jsou účastníci dostatečně sebemotivováni, což je jejich hlavním „motorem“ aktivity a iniciativy a základním předpokladem úspěšnosti projektu.

Zápory: K účastníkům z této cílové skupiny nelze přistupovat stejně jako k běžným studentům a posluchačům, neboť od jejich poslední návštěvy školy nebo jiné vzdělávací instituce uplynul již delší čas a oni do značné míry ztratili studijní návyky a rutiny. Proto byl nutný specifický individuální přístup, vysvětlení všech dotazů a nejasností i maximální důraz na praktickou stránku programu (učení „děláním“, ne memorováním).

 

Aktivita č… 2

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (REKVALIFIKAČNÍ PROGRAMY)

Obsah aktivity                

Obsahem aktivity byla příprava a realizace profesního vzdělávání – rekvalifikačních kurzů, jejichž cílem bylo vybavit účastníky požadovanými znalostmi a schopnostmi již na výkon konkrétního zaměstnání. Tyto kurzy měly různou délku v závislosti na akreditačních podmínkách kurzů a požadavky pro výkon té které profese.

Popis aktivity

Po úvodní schůzce a realizovaném motivačním programu, kde došlo k upřesnění zájmu účastníků o jednotlivé profese, došlo bez zbytečného odkladu a vzhledem k omezenému časovému prostoru k jejich rozřazení a zápisu do příslušných rekvalifikačních kurzů. Kurzy byly zahájeny ihned po motivačním programu, aby se do konce projektu stihl absolvovat zákonem předepsaný počet dnů a hodin u jednotlivých kurzů. Jednalo se o:

·         Řidičský výcvik (ŘP skupiny C + průkaz profesní způsobilosti)

·         Kurz Strojník stavebních strojů (obsluha kolového nakladače)

·         Kurz Pracovník v sociálních službách

·         Kurz pro pracovníky civilních bezpečnostních služeb (Strážný)

Pro výběr konkrétních rekvalifikačních profesních kurzů byl vedle individuálního zájmu uchazečů pro management projektu zejména důležité následné uplatnění na trhu práce a poptávka po jednotlivých profesích.

Průběh aktivity

Aktivita byla zahájena bezprostředně po ukončení motivačního programu. U většiny kurzů se skládala z teoretické a praktické části, kde většinou existuje zákonem předepsaný počet hodin (řidič – jízdy, strojník stavebních strojů – praxe pod odborným dohledem). I když byly jednotlivé kurzy vedeny odbornými učiteli a lektory, byla rovněž důležitá přítomnost členů projektového týmu z důvodů koordinačních i individuální pomoci a vysvětlení. Rovněž byla důležitá přítomnost členů projektového týmu u závěrečných zkoušek za účelem morální i psychické podpory účastníkům.

Čemu aktivita napomohla

Hlavním cílem aktivity bylo připravit účastníky na úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek, které jsou nezbytnou podmínkou jak pro získání příslušné kvalifikace, tak i pro následné vykonávání vybrané profese. Zkoušky jsou předepsány zákonem a účastníci projektu v nich neměli (a ani nemohli mít) žádné úlevy. Z vyhodnocení úspěšnosti absolvování zkoušek (viz níže) však vyplývá, že dojde-li k individuální poctivé přípravě, mají účastníci z cílové skupiny stejnou šanci (i úspěšnost) jako všichni ostatní uchazeči, což bylo kvitováno i jednotlivými zkoušejícími komisemi (například zkušební komisaři u řidičských zkoušek uznale hodnotili úroveň znalostí účastníků projektu, jimiž byli příslušníci romských komunit).

Nejdůležitějšími přínosy aktivity tedy bylo následné pracovní uplatnění účastníků, ale i pocit dobře vykonané práce po samotném absolvování zkoušek i obnovení studijních a pracovních návyků a disciplíny během kurzů, což vše by mělo účastníky dostatečným způsobem vybavit pro jejich současné i budoucí zaměstnání.

Hodnocení klientů aktivity

Z celkového počtu 73 účastníků projektu bylo 40 úspěšných absolventů kurzů, což lze označit za úspěch i vzhledem k plánovaným hodnotám těchto ukazatelů, uvedeným v projektové žádosti. Neúspěšní účastníci však nebyli ti, kteří ukázali snahu a aktivitu a poctivě navštěvovali kurzy s cílem něčeho dosáhnout (takoví, třeba ne hned napoprvé, zkoušky vesměs úspěšně absolvovali), ale ti, kteří buď do kurzů vůbec nenastoupili, nebo odpadli brzy po jejich zahájení. Hlavním úspěchem klientů-účastníků je však skutečnost, že se jim ve velké většině podařilo nalézt odpovídající zaměstnání. Zvláště to platí o výběrových kurzech a profesích (řidič skupiny C, strojník stavebních strojů), kde je zaměstnanost absolventů stoprocentní.

Na co si dát pozor (klady a zápory)

Klady: Lze říci, že se účastníky projektu podařilo motivovat k realizaci společného cíle – nalezení zaměstnání. Důležitý je zde poukaz na atraktivitu profese (řidiči, strojníci, kadeřníci/kadeřnice) s informací o perspektivách v zaměstnání, široké míře uplatnění i následném dobrém finančním ohodnocení, což je samo o sobě významným motivačním faktorem. Finanční zdroje na kurzy však byly a jsou omezené, a proto bylo obsazení uvedených kurzů přísně výběrové tak, aby do nich byli přijati účastníci s adekvátními schopnostmi a předpoklady.

Zápory: Bylo nutné zajistit docházku i vytrvalost účastníků jednotlivých kurzů i s ohledem na předepsanou délku kurzů, která ve většině případů nemohla být kratší než tři měsíce. Na docházku a její kontrolu se z uvedeného důvodu musel projektový tým soustředit. Jiným nebezpečím v oblasti řádné docházky bylo i určité podcenění náplně kurzu účastníky („Udělal jsem úspěšně zkoušku na osobní auta, dopravní předpisy přece umím!“. Bylo rovněž třeba věnovat pozornost specifikům jednotlivých kurzů (například vysvětlení odborné právnické i řidičské terminologie), a věnovat se účastníkům při jejich přípravě na profesní zkoušky i nad rámec oficiálního počtu hodin kurzů a zodpovědět jejich dotazy přístupnou a srozumitelnou formou, která ne vždy byla obsažena v oficiálních vzdělávacích materiálech.

 

 

Projekt PRÁCE JE PŽÍLEŽITOST PRO BUDOUCNOST

 

 

Projekt si klade za cíl změnit přístup Romů ke vzdělávání jako základnímu nástroji ke vstupu a udržení se na trhu práce. Projekt je určen pro příslušníky romských lokalit ve Valašském Meziříčí, Vsetíně, Rožnově pod Radhoštěm (Zlínský kraj) a Novém Jičíně (Moravskoslezský kraj).Zaměřuje se na pozvednutí sebevědomí a získávání základních sociálních a profesních dovedností i pracovních návyků těch, kteří jsou sociálně vyloučeni vlivem nezaměstnanosti či nedostatečným vzděláním.

 

Mezi klíčové aktivity projektu patří psychologicko - právní modul, který zahrnuje program na téma základy asertivity, zvyšování sebevědomí, rozvoj komunikačních dovedností, přijímací pohovor, a dále právní povědomí a orientaci v předpisech, který absolvuje 75 účastníků.

 

Další významnou aktivitou projektu bude psychologicko - právní poradna, prostřednictvím níž chce žadatel pomoci romskému obyvatelstvu v orientaci v zákonech a nařízeních i prosazení svých práv, ale také zjištění a uvědomění vlastních schopností a předpokladů pro zaměstnání. Akreditovaná bilanční diagnostika a poradenství bude představovat novou službu poprvé nabízenou ve Valašském Meziříčí v souvislosti s projektem. Během projektu využije služby poradny kromě účastníků vzdělávacího modulu dalších 70 individuálních účastníků.

 

Pro nejlepší účastníky bude připravena možnost zaměstnání - 13 osob v řemeslných profesích, 3 osoby (ženy) ve sdružení žadatele v jiných jeho aktivitách a 18 osobám bude vyplacen příspěvek na doplnění vzdělávacích požadavků rekvalifikace, což bude vše mít velmi pozitivní dopad na zaměstnatelnost cílové skupiny.

 

Cílovou skupinou tvoří příslušníci etnických menšin a osob z jiného sociokulturního prostředí - převážně příslušníci sociálně vyloučených romských komunit ve výše uvedených městech

a jejich okolí dle Analýzy GAC 2006.

 

Všechny uvedené aktivity budou probíhat v prostorách žadatele.

 

Zpět